Algemene voorwaarden Anima praktijk voor speltherapie en EMDR

Artikel 1. Kosten en betaling
De prijzen van onze diensten en producten staan op de website van www.praktijkanima.nl. Na iedere sessie ontvangen ouders per mail een factuur voor de spelsessie, oudergesprek of verslag. Deze factuur dient door ouders zelf te voldoen en nadien, indien mogelijk, in te dienen bij de zorgverzekering. De betalingstermijn is 14 dagen.  Indien hier niet aan wordt voldaan ontvangen ouders een herinnering. Bij de tweede herinnering komen € 25,- administratiekosten. Indien er dan nog geen betaling plaats vindt zijn wij gehouden om over te gaan tot incasso waarbij alle bijkomende kosten worden verhaald op de ouders. Daarbij zal de therapie (tijdelijk) worden stopgezet totdat de openstaande betalingen zijn voldaan.

Het annuleren of wijzigen van de datum van de spelsessies en oudergesprekken door ouders/ verzorgers kan tot maximaal 24 uur van tevoren. Anders wordt de spelsessie/ het gesprek alsnog in rekening gebracht. Afhankelijk van de zorgverzekering wordt (een deel van) de kosten vergoedt. De gemaakte kosten zijn in bepaalde gevallen fiscaal aftrekbaar.

Artikel 2. Tussentijdse beëindiging
Wanneer de behandeling tussentijds wordt beëindigd vindt er ten minste nog 1 laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind en de therapeut en de ouder gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden. De therapie wordt afgesloten met een eindgesprek.

Artikel 3. Samenwerking en overleg
Beide ouders (opvoeders/ pleegouders/ wettelijke vertegenwoordigers) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie. Ouders zijn op de hoogte dat hun zoon of dochter therapie ontvangt. Het is de taak van ouders om elkaar hiervan op de hoogte te brengen. Ouders hebben recht op dezelfde informatie.

Artikel 4. Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat informatie over het kind en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts, leerkracht of andere behandelaars.

Praktijk Anima doet haar best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de wij:

  • Zorgvuldig omgaan met de persoonlijke en (medische) gegevens van het kind en die van u als ouder of verzorger.
  • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van het kind of van u.

De therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) naar zowel cliënt als ouders. Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeerd (b.v. fysiek of emotionele bedreiging) heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Evenals zij daarna de wettelijke plicht heeft dit te melden aan betreffende instanties.

De gegevens uit het dossier van het kind kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners, school en verwijzers te informeren, bijvoorbeeld bij start van de observatie of als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier van het kind wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut of de administrateur, een factuur kan opstellen. Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Naam, adres en woonplaats,
  • Geboortedatum,
  • De datum van de behandeling,
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling speltherapie’,
  • De kosten van het consult.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
De therapeut een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders/ verzorgers blijven ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).

Artikel 6. Beroepscode en klachtenregeling
De therapeut is gediplomeerd/ geregistreerd lid van de NVVS. De beroepscode is in te zien bij de praktijk en is tevens terug te vinden op de website van de beroepsvereniging. De therapeut is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Informatie over de federatie is te vinden op www.vaktherapie.nl. Bij eventuele klachten dit graag eerst bespreken met ons. Wanneer dit niet voldoende is kun je een beroep doen op de klachtencommissie van de FVB. De informatie over de procedure vind je op de website: //fvb.vaktherapie.nl/klachten. Je kunt een mail sturen naar klacht@vaktherapie.nlof een brief naar FVB, Fivelingo 253, 3524 BN te Utrecht.